Verlofregeling

 

Vanuit de overheid zijn we verplicht om te registreren waarvoor we verlof verlenen.

Uw leerplichtige kind hoort tijdens de vastgestelde schooltijden op school de lessen te volgen. Er zijn echter een aantal bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Eén en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • In het geval van verhuizing voor ten hoogste één dag.
  • Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes.
  • Het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging.
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, nl………………………………………………………………………………………………………………………

Wij mogen helaas geen verlof verstrekken voor vakanties of vrije dagen buiten de schoolvakanties om.

Om verlof aan te vragen, vult u de verlof aanvraag formulier in.
U kunt het formulier downloaden, maar het is ook op school verkrijgbaar.