Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt.

Dat is op de K.B.S. ‘de  Tarissing’ ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Indien u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van iemand die deel uit maakt en of werkzaamheden verricht voor de school kunt u een klacht indienen. Dit is wettelijk geregeld in de modelklachtenregeling, deze ligt op school ter inzage.

Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van het onderwijs, geweld, discriminerend gedrag en seksuele discriminatie. Een klacht indienen en een klacht behandelen vereist grote zorgvuldigheid; een onjuist behandelde klacht kan blijvende schade in relaties veroorzaken.

Veel klachten zijn terug te leiden tot een onduidelijke of onzorgvuldige communicatie tussen ouders en school. Laat een conflict nooit tot een breuk komen, schakel tijdig de juiste personen in. Op de website www.ouders.net kunt u gratis de brochure ‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ downloaden.

 

Hoe ziet klachtroute eruit?

Normaal gesproken kunt u eerst bij de leerkracht en/of de directeur terecht met een klacht. Wanneer de klacht niet opgelost kan worden komt u terecht bij de directeur in de functie van schoolcontactpersoon, die u in contact brengt met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangestelde onafhankelijke deskundige.

De vertrouwenspersoon is er voor alle geledingen, dus ook voor teamleden en directeuren.

 

De wettelijke taak van de vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen besluiten.

 

De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is helpt hij bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie.

Zie voor adressen en namen de bijlage bij deze schoolgids. Voor vragen over onderwijs in het algemeen kunt u ook terecht op www.50tien.nl 

Ook telefonisch kunt u uw vragen stellen. Op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur belt u daarvoor met de informatie en advieslijn voor ouders: 0800-5010.

Ook op www.onderwijsinspectie.nl kunt u informatie vinden.

 

 

Vertrouwenspersoon Noventa:

De heer J. Kuipers. Tel. 0511-543060                      e-mail: kuipers-pasma@kpnmail.nl

De vertrouwenspersoon is er voor  alle geledingen (ouders, teamleden en directeuren).

Hij kan worden ingeschakeld wanneer een klacht niet met een leerkracht of directeur kan worden opgelost.

De taak van de vertrouwenspersoon is nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

 

Landelijke Klachtencommissie primair  onderwijs

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 386 16 97

Fax: 070 – 302 08 36

E-mail: info@gcbo.nl