Passend onderwijs

Ieder kind op onze school verdient onze zorg. Vanuit het Handelingsgericht werken (HGW) worden de kinderen begeleid om zo de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding die we aan alle kinderen bieden te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende kindbegeleiding concreet, zodat ons team effectief om kan gaan met verschillen tussen kinderen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we onderstaande zeven uitgangspunten hanteren:

 1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal: wat heeft het kind nodig om onderwijsdoelen te behalen?
 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind en de interactie met zijn omgeving. Het uitgangspunt is het kind in deze groep, bij deze leerkracht, op onze school en van deze ouders.
 3. De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel het kind, de leerkracht, de school, de groep en de ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.
 5. We werken constructief samen: samenwerking tussen het kind, de leerkracht, de ouders en interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te genereren.
 6. Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus (PDCA) van planmatig handelen.
 7. De werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant: het is voor betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom.

Bovenstaande uitgangspunten zijn het kader waarin wij cyclisch werken en passen bij de visie die hoort bij het Passend onderwijs. De ouders van het kind zien wij als een waardevolle partner die we graag betrekken bij het onderwijs. In plaats van te bedenken wat de leerling niet (meer) kan, wordt er gekeken naar wat het kind nodig heeft. Deze oplossingsgerichte strategie komt terug in ons denken en handelen. Een ondersteuning vindt plaats vanuit een hulpvraag door de leerkracht en kan verschillend worden vormgegeven. Kenmerkend is dat de interne begeleider in elke ondersteuning een begeleidende rol vervult. Soms zal de nadruk liggen op het diagnosticeren van kindproblematiek, soms op ondersteuning van de leerkracht. De ondersteuningsstructuur van de JLS gaat uit van: handelingsgericht werken op groepsniveau.

Handelingsgericht werken
Onder handelingsgericht werken verstaan we het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het verbeteren van de begeleiding en ondersteuning aan leerlingen. De leerkrachtcompetenties staan hierbij centraal. Hieronder staan de specifieke competenties voor het bieden van adequate zorg en begeleiding voor leerkrachten in het regulier basisonderwijs beschreven:

 • Een leerkracht heeft zicht op leer- en ontwikkelingslijnen en cruciale leermomenten;
 • Een leerkracht kan aan de hand van gegevens (toetsen, gesprekken en observaties) onderwijsbehoeften van leerlingen benoemen;
 • Een leerkracht kan leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en is in staat om een passend aanbod voor deze leerlingen samen te stellen;
 • Een leerkracht is in staat om in de organisatie en het klassenmanagementmaatregelen te treffen om dit aanbod te realiseren;
 • Een leerkracht is in staat om op adequate wijze de administratie van de mappen bij te houden;
 • De leerkracht is in staat om met hulp van de interne begeleider een OPP voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften te ontwikkelen, schrijven, uitvoeren en evalueren.