Medezeggeschapsraad en Schoolraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan
voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en
personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet
Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en
neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het
bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat deMR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elkadvies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen

waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van deMR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengtkan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;

 • Het schoolreglement;

 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;

 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;

 • Het vakantierooster; .

 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • de samenstelling van de formatie;

 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • verandering van grondstelling van de school;

 • vaststelling van de schoolgids;

 • vaststelling van de onderwijstijd;

 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Met enige regelmaat wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Schoolraad.

Schoolraad

De schoolraad van de Tarissing bestaat uit 4 ouders die fungeren als de spil tussen ouders en school. Zij zijn nauw betrokken bij de school, praten mee over het beleid, hebben nauw contact met andere ouders, het team en de schoolleiding en brengen signalen over namens andere ouders. Zo blijft de school op de hoogte van dat wat er leeft onder de ouders.

Wat is een GMR?

Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en bovenschools niveau verzekerd.

Daarnaast worden de leden van de GMR gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapraden uit het personeel of ouders van de desbetreffende school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR. 

In de GMR van Noventa wordt de Tarissing vertegenwoordigd door een ouder: Tjidsger Wiersma.

De MR bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Elisabeth Dijkstra (ouder)
Secretaris: Minke de Boer (teamlid)
Algemeen lid: Tjidsger Wiersma (ouder)
Algemeen lid: Marieke Wielstra - van der Meulen (teamlid)