Verlofregeling

 

Uw leerplichtige kind hoort tijdens de vastgestelde schooltijden op school de lessen te volgen. Er zijn echter een aantal bijzondere omstandigheden, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Eén en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • In het geval van verhuizing voor ten hoogste één dag.
  • Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes.
  • Het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging.
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, nl………………………………………………………………………………………………………………………

Wij mogen helaas geen verlof verstrekken voor vakanties of vrije dagen buiten de schoolvakanties om.

 

Verlofaanvraag

 

Verification